PIAB VIỆT NAM - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI PIAB ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM

15-06-2024

0101150 Suction cup U50-2.30 U50-2 NPV
0101151 S.U50-2S50.XXX.00  
0101152 Fitting 20-30 02AF G1/8"/M5 Filter
0101153 Fitting 40 04AG 1/8"NPSF female
0101154 Fitting 50 05AG 1/8"NPSF female filter
0101155 Fitting 20-30 G1/8" M5, cone valve  
0101156 Fitting 1/8" NPSF female cone valve  
0101157 Fitting 1/8"NPSF female cone valve  
0101160 S.B20CR60.MM5F.00 Suction cup B20.10.02AA
0101161 S.B20CR60.G18M.01 Suction cup B20.10.02AB
0101162 S.B20CR60.NT18M.01 Suction cup B20.10.02AC
0101163 S.B20CR60.G18MMM5F.00 Suction cup B20.10.02AD
0101164 S.B20CR60.M5M5F.00 Suction cup B20.10.02AE
0101165 S.B20CR60.G18MMM5F.01 Suction cup B20.10.02AF
0101166 S.B20CR60.MM5F.52 Suction cup B20.10.02DA
0101167 S.B20CR60.G18M.54 Suction cup B20.10.02DB
0101168 S.B20CR60.NT18M.54 Suction cup B20.10.02DC
0101169 S.B20CR60.G18MMM5F.52 Suction cup B20.10.02DD
0101171 S.B20S50.MM5F.00 Suction cup B20.20.02AA
0101172 S.B20S50.G18M.01 Suction cup B20.20.02AB
0101173 S.B20S50.NT18M.01 Suction cup B20.20.02AC
0101174 S.B20S50.G18MMM5F.00 Suction cup B20.20.02AD
0101175 S.B20S50.M5M5F.00 Suction cup B20.20.02AE
0101176 S.B20S50.G18MMM5F.01 Suction cup B20.20.02AF
0101177 S.B20S50.MM5F.52 Suction cup B20.20.02DA
0101178 S.B20S50.G18M.54 Suction cup B20.20.02DB
0101179 S.B20S50.NT18M.54 Suction cup B20.20.02DC
0101180 S.B20S50.G18MMM5F.52 Suction cup B20.20.02DD
0101181 S.B20S50.M5M5F.52 Suction cup B20.20.02DE
0101182 S.B20T81.MM5F.00 Suction cup B20MF.40.02AA
0101183 S.B20T81.G18M.01 Suction cup B20MF.40.02AB
0101184 S.B20T81.NT18M.01 Suction cup B20MF.40.02AC
0101185 S.B20T81.G18MMM5F.00 Suction cup B20MF.40.02AD
0101186 S.B20T81.M5M5F.00 Suction cup B20MF.40.02AE
0101187 S.B20T81.G18MMM5F.01 Suction cup B20MF.40.02AF
0101188 S.B20T81.MM5F.52 Suction cup B20MF.40.02DA
0101189 S.B20T81.G18M.54 Suction cup B20MF.40.02DB
0101191 S.B20T81.G18MMM5F.52 Suction cup B20MF.40.02DD
0101192 S.B20T81.M5M5F.52 Suction cup B20MF.40.02DE
0101193 S.BL20-2CR60.MM5F.00 Suction cup BL20-2.10.02AA
0101194 S.BL20-2CR60.G18M.01 Suction cup BL20-2.10.02AB
0101195 S.BL20-2CR60.NT18M.01 Suction cup BL20-2.10.02AC
0101196 S.BL20-2CR60.G18MMM5F.00 Suction cup BL20-2.10.02AD
0101197 S.BL20-2CR60.M5M5F.00 Suction cup BL20-2.10.02AE
0101198 S.BL20-2CR60.G18MMM5F.01 Suction cup BL20-2.10.02AF
0101200 S.BL20-2CR60.G18M.54 Suction cup BL20-2.10.02DB
0101202 S.BL20-2CR60.G18MMM5F.52 Suction cup BL20-2.10.02DD
0101204 S.BL20-2S50.MM5F.00 Suction cup BL20-2.20.02AA
0101205 S.BL20-2S50.G18M.01 Suction cup BL20-2.20.02AB
0101206 S.BL20-2S50.NT18M.01 Suction cup BL20-2.20.02AC
0101207 S.BL20-2S50.G18MMM5F.00 Suction cup BL20-2.20.02AD
0101208 S.BL20-2S50.M5M5F.00 Suction cup BL20-2.20.02AE
0101209 S.BL20-2S50.G18MMM5F.01 Suction cup BL20-2.20.02AF
0101210 S.BL20-2S50.MM5F.52 Suction cup BL20-2.20.02DA
0101211 S.BL20-2S50.G18M.54 Suction cup BL20-2.20.02DB
0101215 S.D20-2CR50.MM5F.00 Suction cup D20-2.10.02AA
0101216 S.D20-2CR50.G18M.01 Suction cup D20-2.10.02AB
0101217 S.D20-2CR50.NT18M.01 Suction cup D20-2.10.02AC
0101218 S.D20-2CR50.G18MMM5F.00 Suction cup D20-2.10.02AD
0101220 S.D20-2CR50.G18MMM5F.01 Suction cup D20-2.10.02AF
0101226 S.D20-2S50.MM5F.00 Suction cup D20-2.20.02AA
0101227 S.D20-2S50.G18M.01 Suction cup D20-2.20.02AB
0101228 S.D20-2S50.NT18M.01 Suction cup D20-2.20.02AC
0101231 S.D20-2S50.G18MMM5F.01 Suction cup D20-2.20.02AF
0101232 S.D20-2S50.MM5F.52 Suction cup D20-2.20.02DA
0101237 S.D30-2CR50.MM5F.00 Suction cup D30-2.10.02AA
0101238 S.D30-2CR50.G18M.01 Suction cup D30-2.10.02AB
0101239 S.D30-2CR50.NT18M.01 Suction cup D30-2.10.02AC
0101240
back-to-top.png